Kontakti

UNAPREĐENJE STRUČNE PRAKSE
NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA
AGRONOMSKOG FAKULTETA

Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25,
10000 Zagreb,
Hrvatska

Ovdje smoAgronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25,
10000 Zagreb,
Hrvatska

Europski strukturni i investicijski fondovi
Europski socijalni fond

Projekt i internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.