Skip to main content

Aktivnosti

Izrada modela provođenja stručne prakse i terenske nastave

 • Izradit će se ishodi učenja stručne prakse i terenske nastave za najmanje 15 preddiplomskih i diplomskih studija AFZ.
 • Provest će se ankete sa poslodavcima, nastavnicima i studentima o unapređenju stručne prakse na AFZ.
 • Razvit će se modeli provođenja stručne prakse i terenske nastave prilagođene potrebama studijskog programa (za najmanje 15 studija).
 • Izradit će se obrasci za praćenje provedbe i evaluaciju stručne prakse te priručnik za studente, poslodavce i nastavnike.

Unaprjeđenje psihološkog, akademskog i karijernog savjetovanje studenata u Centru za podršku studentima i karijerno savjetovanje

 • Osnovat će se služba za provedbu stručne prakse i psihološko savjetovalište
 • Razvit će se aplikacije
  • za praćenje obavljanja i traženje stručne prakse
  • za pomoć u učenju
  • za praćenje zapošljavanja diplomiranih
 • Provodit će se individualna i grupna savjetovanja u području akademskog, psihološkog i karijernog savjetovanja za najmanje 200 studenata.

Edukacija nastavnika i studenata

 • Održat će se radionice i edukacije za unapređenje nastavničkih kompetencija za najmanje 50 nastavnika
  • Poučavanje usmjereno ishodima učenje
  • Aktivno učenje i kritičko mišljenje
  • Edukacije za psihološko savjetovanje
 • Održat će se edukacije za razvoj poduzetničkih kompetencija studenata

Opremanje pokušališta

Nabavit će se oprema za provođenje prakse u praktikumima na pokušalištima „Maksimir“ i „Šašinovec“

 • za izradu maketa
 • za povrćarstvo
 • za voćarstvo
 • za peradnjak
 • za preradu mesa
 • za analize vina
 • za preradu mlijeka
 • za fitomedicinu

Provedba stručne prakse i terenske nastave

 • Povećat će se broj sati obavezne prakse na diplomskim studijima u skladu s ishodima učenja i usvojenim modelima provedbe prakse.
 • 800 studenata obavit će stručnu praksu i terensku nastavu.
 • Organizirat će se 10 dvodnevnih terenskih nastava.